Výchovné poradenství

Na škole pracuje pracovní skupina pro výchovné poradenství ve složení:
PhDr. Lenka Tuzarová e-mail: tuzarova.sj@volny.cz
Bc. Milada Zákostelná e-mail: z.milada@volny.cz
tel.: 224 943 108, 777 142 791

Mohou se s námi přijít poradit žáci i rodiče, úzce spolupracujeme se všemi učiteli

Nabízíme pomoc v oblastech:
 • podpory studentů při zvládání studia
 • profesionální orientace a informace o dalších možnostech studia
 • zajišťujeme kontakty a spolupráci učitelů a dalších odborníků, nabízíme spolupráci rodičům při řešení studijních i dalších problémů
 • získávání informací
1. podpora žáků při zvládání studia:
 • v prvních ročnících zvládání adaptačních obtíží, přednáška „Jak se učit“, pomoc při upevňování studijních návyků a dovedností
 • pomoc se studiem u žáků, kteří mají diagnostikovány SPU (specifické poruchy učení), při doporučení z poradny vypracování IVP (individuální vzdělávací plán)
 • práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • pomoc při řešení osobních problémů, při řešení složité rodinné situace aj.
 • řešení projevů poruch chování a problémů v interpersonální komunikaci ve třídních kolektivech
2. profesionální orientace:
 • průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (informační materiály, individuální pohovory, informace na nástěnkách)
 • ve spolupráci s učitelkami odborných předmětů zajišťování exkurzí na různá pracoviště
 • předávání informací poskytovaných jednotlivými vyššími i vysokými školami
 • předávání informací o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce
3. spolupráce:
 • při zprostředkování objednání žáků do PPP (pedagogicko psychologických poraden), event. SPC (speciálního pedagogického centra), DYS-centra, krizových center, odborných lékařů
 • s jednotlivými poradenskými zařízeními
 • s třídními učiteli i učiteli jednotlivých předmětů při řešení problémů
 • s vedením školy, školskými radami, radou studentů
 • úzká spolupráce s preventisty SPJ (sociálně patologických jevů)
 • s rodiči žáků (konzultace, sestavování IVP, výchovné komise)
4. získávání informací:
 • organizace výchovně vzdělávacích pořadů, týkajících se problematiky výchovného poradenství pro žáky i rodiče
 • podávání informací rodičům v době konzultačních hodin, v naléhavých případech kdykoli při osobních konzultacích
KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE:
 • každou první středu v měsíci odpoledne (lépe je se předem telefonicky objednat)
KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY:
 • každou středu odpoledne (je lépe se předem domluvit na čase), v případě naléhavosti kdykoli