Prevence rizikového chování

Tým pro prevenci rizikového chování:
(dříve sociálně patologických jevů)

RNDr. Barbora Zákostelná, PhD.
školní metodička prevence,
lektor preventivních aktivit
e-mail: zakostelnab.sj@volny.cz
Mgr. Alena Ryplová
lektor preventivních aktivit
e-mail: ryplova.alena@skolajecna.cz
Mgr. Vojtěch Šika
lektor preventivních aktivit
e-mail: sika.vojta@skolajecna.cz
tel.: ústředna: 224 942 177, 224 942 178, 224 941 578 – l. 115

− konzultační hodiny pro rodiče každou první středu v měsíci odpoledne
− pro žáky i pro rodiče v případě nutnosti kdykoliv po předchozí domluvě

Práce školního metodika prevence je zaměřena na prevenci:

 • násilí a šikanování,
 • záškoláctví,
 • kriminalitu, delikvenci, vandalismus a jiné formy násilného chování,
 • ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
 • xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus,
 • užívání návykových látek (včetně opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),
 • divácké násilí,
 • komerční sexuální zneužívání dětí,
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí,
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí.

Metodik prevence organizuje mimoškolní aktivity, výjezdy, charitativní sbírky a další aktivity zaměřené na prevenci výše uvedených projevů rizikového chování, spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem.

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016