HOME
AKTUALITY - SPOLEČNÉ
CSZŠ
VOŠZ
aktuality
o škole
vyučované obory
přijímací řízení
pro studenty
kombinovaná forma studia
formuláře ke stažení
školská rada
akce školy
další informace
změny v rozvrhu

SOSŠ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
NAPSALI O NÁS
ODKAZY
MAPA OKOLÍ
ZMĚNY V ROZVRHU
CSZŠ + SOŠS
ZMĚNY V ROZVRHU
VOŠZ
NABÍDKA PRÁCE





 VOŠZ 
 vyučované obory 

Diplomovaná všeobecná sestra - denní studium      53-41-N/1.

  • tříleté denní studium
  • zakončené absolutoriem a opravňující užívat titul DiS
  • školné činí 2.000,- Kč za jedno období, snížené 1.500,- Kč
V tomto vzdělávacím programu je následující organizace výuky: Učební plán ve formátu *.pdf
Od školního roku 2017/2018 budou všichni studenti denního studia studovat anglický jazyk.
Od 1. 9. 2017 platí nový učební plán pro 1. ročníky denního studia Učební plán od 1. 9. 2017 ve formátu *.pdf
Podmínky pro přijetí pro školní rok 2017/2018 najdete v oddíle přijímací řízení

Diplomovaná všeobecná sestra - kombinované studium      53-41-N/1.

  • délka studia 3,5 roku
  • zakončené absolutoriem a opravňující užívat titul DiS
  • školné činí 5.000,- Kč za jedno období
V tomto vzdělávacím programu je následující organizace výuky: Učební plán kombinovaného studia ve formátu *.pdf
Podmínky pro přijetí pro školní rok 2017/2018 najdete v oddíle přijímací řízení
Práce v oboru je výhodou, nikoli podmínkou přijetí.


Charakteristika vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra:

Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených předpisy ČR a směrnic EHS.
Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, dále vybrané sociální disciplíny umožňující lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob a změny ve společnosti, vztah mezi zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím člověka, které pomáhají vytvářet odborné kompetence a osobnostní kvality studentů. Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních zařízeních zajišťujících zdravotní péči za spolupráce a součinnosti všeobecných sester a jiných zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu.

Profil absolventa:

Činnost všeobecných sester, které odpovídají za ošetřovatelskou péči, zahrnuje péči o jedince všech věkových kategorií, o které je pečováno ve zdravotnických zařízeních nebo ve vlastním sociálním prostředí, při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích.
Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou způsobilí k plnění role a funkcí všeobecné sestry. Jsou připraveni samostatně poskytovat celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu dospělým i větším dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální a komunitní péče. Dále pak se, ve spolupráci s lékařem, počílet na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.
Absolventi jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi všeobecné sestry na žádoucí úrovni a rozvíjet své vědomosti, dovednosti a postoje v rámci dalšího vzdělávání apodporovat tak svůj profesionální růst. Pracují přesně a precizně, disponují sebekontrolou a sebeovládáním, mají organizační schopnosti, při jednání s lidmi projevují jistotu a pohotovost, kultivovanost vystupování a úpravu zevnějšku.

Možnosti uplatnění absolventa:

Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra, bez odborného dohledu a bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelsého procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti.
Absolevnti vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči. Připravovat pacienty / klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči.
Absolventka vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněna užívat označení odbornosti všeobecná sestra.
Absolvent vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti všeobecný ošetřovatel.

Povolání a typové pozice:

Diplomovaná všeobecná sestra.


kontakty - VOŠZ
skolajecna@skolajecna.cz
Adresa:
Ječná 33/527, Praha 2
PSČ 120 00
Ústředna:
224 941 578
Ředitelka VOŠZ SŘMR:
Mgr. Marie Šiková
Zástupkyně ředitelky VOŠZ SŘMR:
PhDr. Alena Hofmanová
telefon:
224 941 578
Sekretariát školy:
telefon:
224 942 179
777 142 783